Obchodní podmínky

SMARTEO Consulting, a.s. se sídlem U půjčovny 2, 110 00 Praha 1, IČ: 277 95 411, DIČ: CZ27795411, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 12018 (dále jen „Zprostředkovatel") v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen „Obchodní zákoník") v platném znění vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ON-LINE

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují veškeré vztahy mezi: Zprostředkovatelem, Pojistiteli a Klienty.

a) Zprostředkovatel 

SMARTEO Consulting, a.s., IČ: 277 95 411, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12018.
Sídlo: U půjčovny 2, Praha 1 – 110 00

Registrační číslo v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeného u ČNB:
Pojišťovací agent: 061336PA od 16.8.2007

Kontakty:
Tel.: +420 222 222 777
e-mail: smarteo@smarteo.cz
http://pojisteni.smarteo.cz

b) Pojistitelé (pojišťovny) 
● Allianz pojišťovna, a. s.
IČ: 47115971, B 1815 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
● AMCICO AIG Life - PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
IČ: 45794, B 1653 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
●  Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
IČ: 63998530, B 3433 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Budějovická 5, 14021 Praha 4
● ČSOB Pojišťovna, a. s.
IČ: 45534306, B 567 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Sídlo: Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
● Generali Pojišťovna, a. s.
IČ: 61859869, B 2866 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Bělehradská 132, 120 00 Praha 2
● Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
IČ: 47116617, B 1897 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Templová 747, 110 01 Praha 1
● Slavia pojišťovna, a. s.
IČ: 60197501, B 2591 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1
● Triglav pojišťovna, a. s.
IČ: 25073958, B 3365 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Sídlo: Novobranská 544/1, 602 00 Brno
● VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s.
IČ: 61858714, B 2740 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Francouzská 28, 120 00 Praha 2

c) Stavební spořitelny
● Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
IČ: 60192852, B 2281 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2
● Stavební spořitelna České spořitely, a. s.
IČ: 60197609, B 2616 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
● HYPO stavební spořitelna, a. s.
IČ: 61858251, B2689 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: Senovážné náměstí 27, 11000 Praha 1

d) Bankovní domy
●Hypoteční banka, a. s.
●Česká spořitelna, a. s.
●Komerční banka, a. s.
●Unicreditbank, a. s.
●BAWAG bank, a. s.

●Raiffeisenbank, a. s.

●Volksbank, a. s.

e) Klient (zájemce o pojištění)

Fyzická osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.

Článek II.
PRÁVNÍ VZTAHY

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění; dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy. Odlišná ujednání mezi smluvními stranami v návrhu smlouvy (nebo smlouvě - dle VPP) mají přednost před těmito podmínkami.

Článek III.
POUŽITÍ PORTÁLU

Portál www.smarteo.cz poskytuje automatizované zpracování dat v oblasti pojištění a finančního poradenství. Výše zmíněné služby poskytuje Zprostředkovatel pouze na základě předchozí registrace zájemce o tyto služby na portálu. Registrace je bezplatná a provádí se   vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného na portálu www.smarteo.cz  - sekce přihlášení zákazníka, zaregistrovat. Jakékoliv užití obsahu portálu, popř. jeho částí jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv šíření obsahu portálu je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu portálu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na portálu pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele jsou zakázány. Zprostředkovatel se zavazuje udržovat portál v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění dle smluv. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby, úprav a oprav portálu.

Článek IV.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zprostředkovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů   č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s pojištěním.
Poskytnutí osobních údajů pojistníka a pojištěného uvedených v návrhu na uzavření pojištění nebo obdobném dokumentu je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy.
Pokud při užívání portálu www.smarteo.cz  poskytne Klient osobní údaje, nebude Zprostředkovatel nad rámec jeho povinností daných zákonem tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu

Článek V.
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

Zprostředkovatel přijímá elektronické objednávky svých Klientů, na základě kterých realizuje pojištění podle těchto VOP. Zprostředkovatel vyplní návrh smlouvy (popř. smlouvy - závisí na VPP konkrétního Pojistitele) podle informací udaných Klientem v elektronickém objednávkovém formuláři, poté je návrh smlouvy odeslán Klientovi k podpisu a ten vrací podepsaný návrh smlouvy zpět Zprostředkovateli, pokud se Klient a Zprostředkovatel nedohodnou jinak nebo není uvedeno v Čl. XIV. těchto VOP. Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby (dle Čl. IV.) poskytované dle těchto VOP garantuje Zprostředkovatel započetí s vyřízením návrhu pojistné smlouvy v co nejkratším termínu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne následujícího po dni obdržení požadovaných podkladů nebo uhrazení stanovené částky. Lhůta pro akceptaci smlouvy, tj. její podpis a odeslání zpět k rukám Zprostředkovatele činí 30 dní od objednávky Klienta.

Článek VI.
UZAVŘENÍ NÁVRHU SMLOUVY

Pokud není dále uvedeno jinak, je pojistná smlouva uzavřena:
a) dnem připsání úhrady pojistného na účet Zprostředkovatele/Pojistitele, nebo
b) dnem doručení podepsané smlouvy Klientem Zprostředkovateli.
Ode dne uzavření smlouvy (viz body a) a b) tohoto článku) vzniká smluvní vztah mezi Klientem a Pojistitelem a Klientovi vzniká nárok na pojistné plnění.
Klient podepsáním smlouvy nebo zasláním objednávky souhlasí s respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných v těchto VOP, respektováním technických možností Internetu a serverů Zprostředkovatele.

Článek VII.
ZPŮSOBY A DOBA PLACENÍ POJISTNÉHO 

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění je pojištění jednorázové, které je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů. Bez uhrazení pojistného k uzavření pojistné smlouvy nedojde.
Další pojistné produkty
Pojištění na dobu určitou (jednorázové pojištění) je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů a připsání tohoto pojistného na účet Pojistitele nebo Zprostředkovatele (dle konkrétních VPP).

Článek VIII.
ZPŮSOBY ZÁNIKU POJIŠTĚNÍ

Upravují VOP jednotlivých Pojistitelů a zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Při zániku pojištění zanikají všechna pojistná rizika, která jsou jeho součástí, takže je nelze vypovědět nebo jinak ukončit samostatně. Při zániku pojistné smlouvy před dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, vrátí Pojistitel pojistné snížené o poplatek za správu pojištění. Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na adresu Pojistitele. Odstoupení od smlouvy
Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů (30 dnů u penzijního připojištění) ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije na pojistné smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než  1 měsíc.
a) Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy:
V případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování zprostředkovatelských služeb (uvedených v Čl. IV. těchto VOP) ze strany Zprostředkovatele po dobu delší než 5 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby začíná okamžikem, kdy Klient písemně nebo e-mailem vyrozumí Zprostředkovatele o přerušení služby.
b) Pojistitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
Viz. VPP konkrétní pojišťovny.
Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a Klientem (zájemcem o pojištění) se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření pojistné smlouvy.
Důsledky neplacení pojistného
Pojištění zaniká z důvodu nezaplacení pojistného uplynutím 31 dnů od doručení upomínky k zaplacení pojistného nebo jeho části pojistníkovi, nebylo-li v  této lhůtě pojistné zaplaceno.

Článek IX.
ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla Pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a Pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Ministerstvo financí České republiky.

Článek X.
PRÁVO PLATNÉ PRO POJISTNOU SMLOUVU

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, není-li stanoveno jinak.
Klient souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že byl informován v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy o veškerých smluvních podmínkách před uzavřením příslušné smlouvy.

Článek XI.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Forma právních úkonů
Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu, není-li ujednáno jinak.
Oznámení škodné události je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném Pojistitelem.
Doručování
Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
b) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů, nebo
c) za použití e-mailu nebo faxu.
Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost Pojistitele nebo Zprostředkovatele v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15-ti dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.
Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.
Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval Pojistitele či Zprostředkovatele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka Pojistiteli či Zprostředkovateli vrácena jako nedoručená.
Veškeré informace, které si účastníci smluvního vztahu sdělili, jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami je český jazyk.
Tyto VOP mohou být Zprostředkovatelem kdykoli měněny a jsou pro daného klienta platné vždy v aktuálním znění dostupném v rámci portálu.
Podle těchto VOP se řídí smluvní vztahy uzavřené po 1.3.2008.